Logo

logo

Glavni meni

Сатница одржавања сједница Радних тијела Скупштине Града

Комисија за избор и именовање, награде и признања

 

Датум 27.10.2017.

Вријеме 10.00

 Мјесто

 Сала 238

 

         

 48. Кадровска питања.
48.1. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ Спортски центар „Борик“.
48.2. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Бански двор - Културни центар“
48.3. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“.
48.4. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Дом здравља“.
48.5. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“.
48.6. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора Туристичка организација Града Бањалука.
48.7. Приједлог рјешења о именовању чланова Управног одбора Градске развојнје агенције Бања Лука.
48.8. Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну упражњеног мјеста директора Туристичке организације Града Бања Лука.
48.9. Приједлог рјешења о измјенама Рјешења о именовању радних тијела Скупштине Града.

 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине

 

Датум 24.10.2017.

           27.10.2017.

Вријеме 14.00

               12.00

Мјесто

Сала 238

 

         

 9. Приједлог одлуке о условима и начину одржавања јавних манифестација те кориштењу аудио и видео помагала и извођењу музике уживо у објектима и изван њих.

17. Приједлог одлуке о издавању у закуп пословних простора у улицама: Бана др Тодора Лазревића, Краља Петра I Карађорђевића, Марије Бурсаћ, Симе Матавуља, Српској, Хварској и Булевару војводе Живојина Мишића.

18. Приједлог одлуке о издавању у закуп гаража у улицама: Гаврила Принципа, Симеуна Ђака, Николе Пашића, Радоја Домановића, Саве Љубоје, Меше Селимовића, Милоша Обилића, Мирка Ковачевића, Јована Јанчића и Југ Богдановој, те у КГК Старчевица.

19. Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: Центру за подршку породицама дјеце и особа са потешкоћама „Дајте нам шансу – Звјездице“ из Бање Луке.

20. Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: Удружењу грађана „Мозаик пријатељства“из Бање Луке.

21. Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: Хуманитарној организацији „Партнер“ Бања Лука.

22. Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: Јавној установи Центар за социјални рада Бања Лука.

23. Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: Удружењу грађана „Горска служба спасавања Бања Лука“.

24. Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: Универзитету у Бањој Луци – организациона јединица Пољопривредни факултет.

25. Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: Кошаркашком клубу „Партизан ТЦ“ Бања Лука.

26. Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: Удружењу грађана Бањалуке „Град“.

27. Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: Завичајном друштву „Змијање“.

28. Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: Јавној установи Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске

29. Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о одређивању мјеста експлоатације пијеска, шљунка и ломљеног камена на подручју града Бања Лука.

40. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о купопродаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у Пословној зони „Рамићи-Бањалука“, непосредном погодбом, између Града Бањалука и Мјешовитог холдинг „ЕРС“-МП а.д. Требиње - ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бањалука.

41. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини земљишта и о исплати накнаде за објекте и засаде, земљишта означеног као кч.бр. 8/2, 7/2, 10/5, 13/2, 13/3 и 24/11 к.о. Делибашино село 1 – ради изградње инфраструктурног објекта – саобраћајнице Делибашино село – Пријечани, у Бањалуци.

42. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључeње Уговора o продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом између Града Бања Лука и Бајић Љубомира из Бањалуке.

43. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора o продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом између Града Бања Лука и Кљајић Весне из Бањалуке.

44. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора o продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са „Ауто кућом Јајчевић“ д.о.о. Бањалука.

45. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора o продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом између Града Бања Лука и „Арагоста инвеста“ д.о.о. Бањалука.

46. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора o продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Крнета Мирославком из Бањалуке.

47. Приједлог одлуке о одбијању захтјева за давање сагласности за закључивање Уговора o замјени некретнина са „Козарапутевима“ а.д. Бањалука.

 

Комисија за буџет и финансије

 

Датум 25.10.2017.

Вријеме 10.00

Мјесто

Сала 238

 

         

 11. Приједлог одлуке о измјени одлуке о покрићу кумулираног дефицита Буџета Града Бањалука са стањем на дан 31.12.2015. године.

12. Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања која се односе на потраживања од правних лица која су брисана из судских регистара.

 

Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова

 

Датум 24.10.2017.

Вријеме 10.00

Мјесто

Сала 238

 

         

 13. Приједлог одлуке о утврђивању назива Булевара патријарха Павла у насељу Нови Борик у Мјесној заједници Ада.
14. Приједлог одлуке о утврђивању назива Улице Саше Гвоздена у Мјесној заједници Старчевица.
15. Приједлог одлуке о утврђивању назива Улице Драженка Живковића у Мјесној заједници Лауш 1.
16. Приједлог одлуке о утврђивању назива Улице књижевника Јована Бабића у Мјесној заједници Дебељаци.
39. Информација о реализацији подстицајних средстава за развој пољопривредне производње за 2016. годину.

Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја

 

Датум 26.10.2017.

Вријеме 15.00

Мјесто

Сала 238

 

         

 10. Приједлог одлуке о усвајању Стратегије развоја локалних путева и улица у насељу.

Комисија за инвалидску и борачку заштиту

 
Датум
Вријеме
Мјесто
 
         

 

Комисија за привреду и развој

 

Датум 26.10.2017.

Вријеме 13.00

Мјесто

Сала 238

 

         

 30. Извјештај о реализацији Стратегије развоја града Бања Лука, у периоду 2007-2019. година, закључно са 2016. годином.
31. Приједлог акционог плана пројеката града Бања Лука за 2017. годину.
39. Информација о реализацији подстицајних средстава за развој пољопривредне производње за 2016. годину.

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног насљеђа

 

Датум 26.10.2017.

Вријеме 11.00

Мјесто Сала 33

 

         

 2. Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана „Шарговац 1“.

3. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана Паприковац – Петрићевац – зона „Б“.

4. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Ада Дебељаци 5“.

5. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана „Малта 1“ у Бањалуци.

6. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана привредног комплекса „Медено поље“.

7. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана насеља Паприковац-Петрићевац – зона „А“.

 

 Одбор за здравство, школство и социјалну политику

 

Датум 25.10.2017.

Вријеме 12.30

Мјесто

Сала 238

 

         

 32. Програм пословања ЈУ „Центар за социјални рад“ Бањалука, за 2017. годину.
33. Извјештај о реализацији Годишњег програма рада ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука, за радну 2016/2017. годину.
34. Годишњи програма рада ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање Бања Лука, за радну 2017/2018. годину.
38. Информација о стању наркоманије на подручју града Бања Лука и мјерама за њено сузбијање.

 

Одбор за сарадњу са вјерским организацијама, невладиним организацијама, националним мањинама, другим удружењима грађана и за равноправност полова

 
Датум 24.10.2017.
Вријеме 12.00
Мјесто Сала 238
         

.35. Информација о годишњим активностима удружења која окупљају припаднике националних мањина и вјерских заједница.
37. Информација о годишњим активностима удружења грађана од интереса за Град и о активностима осталих удружења грађана.

Одбор за регионалну и међународну сарадњу

 
Датум
Вријеме
Мјесто
 
         

 

Савјет за младе и спорт

 

Датум 25.10.2017.

Вријеме 14.00

Мјесто Сала 238

         

 8. Приједлог одлуке о усвајању Програма развоја спорта града Бања Лука за период 2018 – 2022. година.

 

Савјет за културу

 

Датум 26.10.2017.

Вријеме 9.00

Мјесто

Сала 238

 

         

 36. Информација о организацији и стању у области културне дјелатности на подручју Града Бања Лука.

 

fShare
28
Pin It

Pisite nam

 znak pisite nam