4. сједница Скупштине Града

4. сједница - тачка 2. - Закључак

У року од 90 дана надлежно Одјељење да се изјасни о коначном ставу према истој боји такси возила самосталних такси превозника.

4. сједница - тачка 5.

Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор дефинисан улицама: Јована Дучића, Паве Радана, 1. крајишког корпуса и Вука Караџића.

Материјали:

4. сједница - тачка 12.

Приједлог одлуке о одборничком додатку одборницима Скупштине града Бања Лука и накнaдама члановима радних тијела Скупштине Града.

Материјали:

4. сједница - тачка 15. - Закључак

Саша Чудић

Независни одборник из реда националних мањина

ЗАКЉУЧАК

I

Обавезује се Одјељење за друштвене дјелатности да изврши ревизију рада и годишњих активности свих удружења грађана са статусом Удружења од интереса за Град Бања Луку за период од 01.01.2015. до 31.12.2016. године, у сврху испуњености услова за добијање статуса Удружења од интереса за Град Бања Луку, те да Скупштини Града Бања Лука предочи информацију о Удружењима која реализују своје програмске активности, као и приједлог мјера за укидање статуса од посебног интереса оним удружењима која не испуњавају своје програмске активности или услове које дефинишу посебан статус као Удружења од општег интереса за Град Бања Луку.

II

Посебну пажњу приликом ревизије обратити на податак да ли се Удружење грађана од општег интереса за Град Бања Луку финансира са друге буџетске ставке Града Бања Лука или буџета Републике Српске.

 

III

Рок за достављање информације је први квартал 2017. године.

4. сједница - тачка 16. - Закључак

Задужује се Одјељење за друштвене дјелатности, Скупштина омладинских организација  и Савјет омладинских организација Бања Лука, да у року од 60 дана усагласи Статут и на транспарентан начин одржи Скупштину и изабере ново руководство (органе управљања) у складу са Законом о омладинском организовањ, јер у супротном неће моћи да конкурише за средства из Буџета Града Бања Лука нити користи простор.