5. сједница Скупштине Града

5. сједница - тачка 2. Амандман

Предлагач: Предраг Вулин (СДС)

Да се из Приједлога одлуке о измјенама и допунама Статута Града Бања Лука брише Члан 18. који гласи "У члану 105. иза ријечи: „развоја“ бришу се ријечи: „Нацрт урбаннстнчког и регулационих планова“.

Градоначелник је одобрио амандман.

5. сједница - тачка 3. - Амандмани Градоначелника

Подносилац: Градоначелник

АМАНДМАНИ
НА ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2017. ГОДИНУ

Амандман 1:
У оквиру потрошачке јединице "Одјељење за општу управу“, средства на позицији "4129 Расходи за бруто накнаде Савјетима МЗ“ умањују се за 57.000,00 КМ. За износ од 57.000,00 КМ повећавају се средства, у оквиру исте потрошачке јединице, позиција „4152 Подршка пројектима МЗ на уређењу простора“.
Након измјене, средства на позицији „4152 Подршка пројектима МЗ на уређењу простора“ планирана су у износу од 157.000,00 КМ.

Образложење: Након извршене додатне анализе средстава планираних у Приједлогу буџета за 2017. годину као и исказаних примједби на самој јавној расправи од стране грађана, одлучио сам да предложим наведене измјене које ће се уврстити у коначно усвојени Буџет Града за 2017. годину.

Амандман 2.
У оквиру потрошачке јединице "Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање“, средства на позицији "5116 Издаци за инвестициону имовину“ увећавају се за 50.000,00 КМ, а за исти износ умањују се средства буџетске резерве.
Након измјене, средства на позицији "5116 Издаци за инвестициону имовину“ планирана су у износу од 130.000,00 КМ, а средства буџетске резерве у износу од 450.000,00 КМ.

Образложење: Наведена средства искористила би се у наредној години за додатно улагање у у пословне просторе у циљу побољшања услова пословања у 2017. години на територији града Бања Лука.

Амандман 3.
У оквиру потрошачке јединице „Одјељење за привреду“ средства на позицији „4141 Субвенције за привођење земљишта култури“, у мањују се за износ од 250.000,00 КМ, а иста се планирају у оквиру „Центра за развој и унапређење села“ у оквиру позиције са истим називом и у истом износу.

Образложење: Имајући у виду да су по својој намјени средства у оквиру позиције „4141 Субвенције за привођење земљишта култури“ иста као и већ планирана средства у оквиру „Центра за развој и унапређење села“ за подстицање пољопривреде и реализацију пројеката у области пољопривреде, с тим да се ради о средствима која се финансирају из посебних прихода који се реализју из „Накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта“ планира се ставка са истим називом и у истом износу.

5. сједница - тачка 3. Амандман 1

Подносилац: Владимир Мирошљевић (НДП) и Мирна Савић-Бањац (НДП)

Амандман

Да се средства код потрошачке јединице ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА код, Остали некласификовани расходи умање за 10.000 и да се та средства пребаце на потрошачку јединицу ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ - средства за социјалну заштиту потрошачки код Текући грант-помоћ жртвама породичног насиља (Сигурна кућа).

Градоначелник одобрио амандман са корекцијом – да се средства пребаце са ставке буџетске резерве.

5. сједница - тачка 3. Амандман 2

Подносилац: Владимир Мирошљевић (НДП) и Мирна Савић-Бањац (НДП)

Амандман

Да се средсва код потрошачке јединице ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА Града Бања Лука потрошачки код Остали некласификовани расходи умање за 20.000 и да се та средства пребаце на потрошачку јединицу ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КУЈ1ТУРУ, ТУРИЗАМ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ-СРЕДСТВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ потрошачки код ТЕКУЋИ ГРАНТ- ПРОЈЕКТИ И ПРОГРАМИ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА.

Градоначелник одобрио амандман са корекцијом – да се средства пребаце са ставке буџетске резерве.

5. сједница - тачка 3. - Амандман 3

Подносилац: Драшко Станивуковић

416100 1040 Дознаке појединцима - подршка пронаталитетној политици 35.000,00 КМ предлажем додатних 15.000,00 КМ укупно 50.000,00 КМ тако пгго ће се са 412700 0660 Расходи за стручне услуге преузети 15.000,00 КМ (Одјелење за комуналне послове).

Градоначелник одобрио амандман са корекцијом – да се средства пребаце са ставке буџетске резерве.

5. сједница - тачка 3. - Амандман 4

Подносилац: Саша Лазић (НДП)

Да се средства код потроићгпсе^јединице ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ - РАСХОДИ НА ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА потрошачки код РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЈГУГЕ умање за 15.000 и да се та средства пребаце на потрошачку јединицу ОДЈЕЈБЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ-СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ потрошачки код ДОЗНАКЕ ПОЈЕДИНЦИМА - ШДРШКА ПРОНАТАЈШТЕТНОЈ ПОЈШТИЦИ ГРАДА.

Градоначелник одобрио амандман са корекцијом – да се средства пребаце са ставке буџетске резерве.

5. сједница - тачка 3. - Амандман 5

Подносилац: Саша Лазић (НДП)

Да се средства код потрошачке јединице ГРАДСКА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА - РАСХОДИ НА ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЈГУГА потрошачки код ОСТАЈШ НЕКЛАСИФИКОВАНИ РАСХОДИ умање за 10.000 и да се та средства пребаце на потрошачку јединицу ОДЈЕЈБЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ - СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ потрошачки код ДОЗНАКЕ ПОЈЕДИНЦИМА - ПОДРШКА ПРОНАТАЛИТЕТНОЈ ПОЈШТИЦИ

Градоначелник одобрио амандман са корекцијом – да се средства пребаце са ставке буџетске резерве.

5. сједница - тачка 3. - Амандман 6

Подносилац: Зоран Талић (ПДП)

Да се средства унутар потрошачке јединице ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СЕЛА пребаце са потрошачког кода ПОДСТИЦАЈНА СРEДСТВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РЕАЛИЗАЦИЈA ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ у износу од 800.000,00 КМ на нови потрошачки код ИЗДАЦИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОТКУПНЕ СТАНИЦЕ.

5. сједница - тачка 3. - Амандман 7

Подносилац: Зоран Талић (ПДП)

Да се средства БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ умање за 50.000,00 КМ и да се та средства пребаце на потрошачку јединицу ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, ОМЛАДИНУ И СПОРТ – СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ гдје ће се формирати нови потрошачки код ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И ЛИЦА КОЈА НИСУ ПЕНЗИОНИСАНА, А ИМАЈУ ПРЕКО 65 ГОДИНА СТАРОСТИ.

5. сједница - тачка 3. - Амандман 8

Подносилац: Драшко Станивуковић (ПДП)

Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт
Број потрошачке јединице: 2002290

415200 0810 Текући грантови појединцима у области спорта 15 000КМ тренутни, додати још 10 000КМ укупно 25 000КМ
средства преузети са Градоначелник 2002120 412700 0111 Расходи за стручне услуге

5. сједница - тачка 3. - Амандман 9

Подносилац: Драшко Станивуковић (ПДП)

Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт
Број потрошачке јединице: 2002290
415 200 0920 Текући грантови појединцима у области образовања 7 500 тренутно, додати још 5 000 КМ укупно 12 500КМ
средства преузети са Градоначелник 2002120 412700 0111 Расходи за стручне услуге

5. сједница - тачка 3. - Амандман 10

Подносилац: Драшко Станивуковић (ПДП)

Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт
Број потрошачке јединице: 2002290
415 200 0820 Текући грант-културно-умрјетнички аматеризам ( недостаје и књижевно стваралаштво ) 180 0000КМ додати још 20 000КМ, укупно 200 000КМ средства преузети са Градоначелник 2002120 412700 0111 Расходи за стручне услуге 10 000КМ и преосталих 10 000КМ са 412 900 0111 Расходи по основу организација, пријема, манифестација, остали расходи

5. сједница - тачка 3. - Амандман 11

Подносилац: Драшко Станивуковић (ПДП)

Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт
Број потрошачке јединице: 2002290
415200 1090 Текући грант-удружења лица са инвалидитетом 50 0000КМ додати још 5 000КМ са 412 700 0111 Расходи за стручне услуге (Градоначелник )

5. сједница - тачка 3. - Амандман 12

Подносилац: Драшко Станивуковић (ПДП)

Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт
Број потрошачке јединице: 2002290
414 100 0411 Субвенције за запошљавање нових радника у проозводним, занатским и услужним дјелатностима повећати за 50 000КМ, средства преузети са 412 800 0451 Расходи за услуге зимске службе

5. сједница - тачка 3. - Амандман 13

Подносилац: Драшко Станивуковић (ПДП)

Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт
Број потрошачке јединице: 2002290
414 100 0411 Субвенција за запошљавање у производним, занатским и услужним дјелатонстима повећати за 50 000КМ, средства преузети са 412 800 0451 Расходи за услуге зимске службе

5. сједница - тачка 3. - Амандман 14

Подносилац: Драшко Станивуковић (ПДП)

Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт
Број потрошачке јединице: 2002290
511100 0630 Издаци за изградњу водоводне и канализационе мреже повећати за 50 000КМ средства преузети са 412 700 0133 Расходи за стручне услуге 20 000 (Одсјек за инфомратику) и 412 700 0660 Расходи за стручне услуге (Одјељење за комуналне послове) 30 000

5. сједница - тачка 3. - Амандман 15

Подносилац: Драшко Станивуковић (ПДП)

Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт
Број потрошачке јединице: 2002290
412 200 1090 Услуге јавног превоза инвалидних лица повећати за 10000КМ
средства преузети са 412 700 0113 Расходи за стручне услуге ( Одјељење за финансије )

5. сједница - тачка 3. - Амандман 16

Подносилац: Драшко Станивуковић (ПДП)

Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт
Број потрошачке јединице: 2002290
416100 1040 Једнократна новчана помоћ ученицима и студентима повећати за 5000КМ, средства преузети са 412700 0490 Расходи за стручне услуге Одјељење за економски развој и стратешко планирање

5. сједница - тачка 5. Амандман

Предлагач: Зоран Талић (ПДП)

Тачка 3. мијења се и гласи:

„1) Порез на непокретности плаћа се по стопи од 0,15%.

2) Изузетно од подтачке 1) ове тачке, пореска стопа на непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност износи 0,08%.

3) Под непокретностима из подтачке 2) ове тачке, подразумијевају се објекти за производњу и објекти за складиштење сировина, полупроизвода и готових производа, уколико чине заокружену производну цјелину.“

 

 

5. сједница - тачка 6. Закључци

Закључци

1. Задужује се надлежно одјељење да, за наредно скупштинско засиједање, које се очекује крајем јануара, изанализира 3. и 4. зону, на сеоском подручју и да, евентуално, предложи корекције и то, како зона, тако и вриједности непокретности у тим зонама.

2. Такође, потребно је да до краја године се изанализира комплетна Одлука.

5. сједница - тачка 7.

Приједлог одлуке о начину финансирања политичких странака из Буџета Града Бања Лука и начину, критеријумима и условима за расподјелу средстава за рад клубова одборника и одборника који нису у саставу клубова одборника у Скупштини града Бања Лука.

Материјали:

5. сједница - тачка 15.

Приједлог одлуке о измјенама и допуни Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне установе „Центар за социјални рад“ у Бањој Луци.

Материјали:

5. сједница - тачка 16.

Приједлог одлуке о измјенама и допуни Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне установе „Бански двор-Културни центар“ у Бањој Луци.

Материјали:

5. сједница - тачка 17.

Приједлог одлуке о измјенама и допуни Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне установе „Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука.

Материјали:

5. сједница - тачка 18.

Приједлог одлуке о измјенама и допуни Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне здравствене установе „Дом здравља“ у Бањој Луци.

Материјали:

5. сједница - тачка 19.

Приједлог одлуке о измјенама и допуни Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне спортске установе спортска дворана „Борик“ у Бањој Луци.

Материјали:

5. сједница - тачка 23.

Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана стамбеног насеља „Старчевица“. (предмет измјене је подручје у насељу Старчевица, између улице Мајке Југовића, улице Југ Богдана и планиране дионице Источног транзита)

Материјали:

5. сједница - тачка 24.

Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између: улице Цара Лазара, Источног транзита, улице Гаврила Принципа и десне обале ријеке Врбас. (радни назив: Југ 4). (предмет измјене је подручје у насељу Обилићево,уз улицу Мирка Ковачевића, а односи се на кч.бр. 37/1 и др.).

Материјали:

5. сједница - тачка 25.

Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањалуци. (предмет измјене је подручје у насељу Лазарево, уз улицу Књаза Милоша, а односи се на кч.бр. 337/8 и др.)

Материјали:

5. сједница - тачка 26.

Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор Регионалног центра у Бањалуци. (предмет измјене је подручје у насељу Лазарево, у непосредној близини споја магистралног пута М16 Бања Лука – Градишка и Булевара Милутина Миланковића).

Материјали:

5. сједница - тачка 27.

Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана централног дијела насеља Драгочај и Рамићи. (предмет измјене је подручје у насељу Рамићи, уз магистрални пут М4 Бања Лука – Приједор, а односи се на кч.бр. 549/3 и др.).

Материјали:

5. сједница - тачка 28.

Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за простор између улица: Булевар Цара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре, Теодора Колокотрониса и лијеве обале ријеке Врбас (радни назив Југ 7). редмет измјене је подручје уз улицу Солунску, а односи се на кч.бр 528 и 529).

Материјали:

5. сједница - тачка 31.

Приједлог закључка о утврђивању обавезе - одборницима Скупштине Града и матичарима Градске управе, да се придржавају Упутства о начину обављања свечаног чина вјенчања у граду Бањалуци.

Материјали:

5. сједница - тачка 32. - Закључак

Задужује се надлежно одјељење да,, у оквиру Информације о пословним просторима, посебно сагледа могућност кориштења истих, у сврху отварања нових капацитета за потребе вртића.

5. сједница - тачка 34.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји неизграђеног грађевинског земљишта, непосредном погодбом, са „Арагоста инвестом“ д.о.о. Бања Лука.

Материјали:

5. сједница - тачка 35.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји неизграђеног грађевинског земљишта, непосредном погодбом, са „Нестро Петролом“ а.д. Бања Лука.

Материјали:

5. сједница - тачка 36.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји неизграђеног грађевинског земљишта, непосредном погодбом, са Старчевић Сенадом из Бањалуке.

Материјали:

5. сједница - тачка 37.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји неизграђеног грађевинског земљишта, непосредном погодбом, са Грмуша Љубишом из Бањалуке.

Материјали:

5. сједница - тачка 38.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји неизграђеног грађевинског земљишта, непосредном погодбом, са Параш Гораном Бањалуке.

Материјали:

5. сједница - тачка 39.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји неизграђеног грађевинског земљишта, непосредном погодбом, са Талић Митром из Бањалуке.

Материјали:

5. сједница - тачка 40.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји неизграђеног грађевинског земљишта, непосредном погодбом, са „Идеал компани“ д.о.о. Бања Лука.

Материјали:

5. сједница - тачка 41.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини земљишта са Тунић Ратком – по основу изграђене инфраструктуре, односно саобраћајнице – огранак улице Ивана Горана Ковачића.

Материјали:

5. сједница - тачка 42.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини земљишта са Шуњка Весом и Шуњка Зораном - ради изградње приступне саобраћајнице – огранак улице Јована Рашковића.

Материјали:

5. сједница - тачка 49.

Приједлог одлуке о одбијању захтјева за давање сагласности на закључење Уговора о замјени некретнина са Кременовић Марком из Бањалуке.

Материјали:

5. сједница - тачка 50.

Кадровска питања:

1. Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја.

2. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за комуналне послове.

3. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за саобраћај и путеве.

4. Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. начелника Службе за послове Скупштине града и градоначелника.

5. Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за друштвене дјелатности.

6. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за образовање, здравство, омладину и спорт.

7. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику.

8. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање.

9. Приједлог одлуке о условима и расписивању Конкурса за попуну упражњеног мјеста директора Градске развојне агенције Бањалука.

10. Приједлог рјешења о разрјешењу члана Скупштине акционара Јавног предузећа Регионалнa депонија „ДЕП-ОТ“ Бања Лука.

11. Приједлог рјешења о именовању члана Скупштине акционара Јавног предузећа Регионалнa депонија „ДЕП-ОТ“ Бања Лука.

12. Приједлог рјешења о разрјешењу члана Школског одбора, из реда представника локалне заједнице, у Основној школи „Милутин Бојић“ у Бањалуци.

13. Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну упражњеног мјеста члана Школског одбора, из реда представника локалне заједнице, у Основној школи „Милутин Бојић“ у Бањалуци

Материјали: