6. сједница Скупштине града Бања Лука

6. сједница - тачка 3.

Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 5. сједнице Скупштине Града, одржане 26.12. и 27.12.2016. године, и Скраћеног записника са 1. ванредне сједнице Скупштине Града, одржане 27.12.2016. године.

Материјали:

6. сједница - тачка 9. - Закључак

Закључак

Задужује се предлагач и Градска Управа да обезбиједе благовременост доставе материјала, што значи у роковима дефинисаним Пословником о раду Скупштине Града.

6. сједница - тачка 13.

Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана доњег тока сливног подручја потока Јуларац, Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативње.

Материјали:

6. сједница - тачка 14.

Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана стамбеног насеља Дракулић и Мишљење овлаштеног предлагача о разлозима неприхватања Иницијативе.

Материјали:

6. сједница - тачка 15.

Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између: Улице Гаврила Принципа, источног транзита и десне обале Врбаса (радни назив: „Југ 5“) и Мишљење овлаштеног предлагача о разлозима неприхватања Иницијативе.

Материјали:

6. сједница - тачка 16.

Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Центар – Исток“ и Мишљење овлаштеног предлагача о разлозима неприхватања Иницијативе.

Материјали:

6. сједница - тачка 17.

Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана стамбеног насеља Борик и Мишљење овлаштеног предлагача о разлозима неприхватања Иницијативе.

Материјали:

6. сједница - тачка 24.

Приједлог програма утрошка средстава остварених по основу накнада за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије, у 2017. години.

Материјали:

6. сједница - тачка 25. - Закључак

Закључак

Задужује се Одјељење за привреду да анализира могућност проглашења одређених подручја парк-шумама, те уколико оцијени оправданим понуди израду новог Елабората.

6. сједница - тачка 28.

Приједлог одлуке о утврђивању губитка статуса непокретности у општој употреби, земљишта означеног као кч.бр. 674/48, у површини од 105м2, уписано у зк.ул.бр. 1 к.о. Бања Лука.

Материјали:

6. сједница - тачка 29.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивања Уговора о куповини земљишта ради изградње инфрасруктурног објекта – саобраћајнице Делибашино село – Пријечани у Бањалуци.

Материјали:

6. сједница - тачка 30.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини земљишта ради изградње саобраћајнице, фекалне и оборинске канализације у дијелу улице Бошка Томића у Бањалуци.

Материјали:

6. сједница - тачка 31.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини земљишта ради изградње приступне саобраћајнице - огранак улице Тешана Подруговића у насељу Дебељаци у Бањалуци.

Материјали:

6. сједница - тачка 32.

Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта, непосредном погодбом, са Мирошљевић Мирославом из Бањалуке.

Материјали:

6. сједница - тачка 33.

Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта, непосредном погодбом, са Видовић Недељком из Бањалуке.

Материјали:

6. сједница - тачка 35.

Приједлог одлуке којом се не даје сагласност за закључивање Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, ради комплетирања грађевинске парцеле, са Синишом Вуковићем.

Материјали:

6. сједница - тачка 36.

Информација о проблемима у производњи и испоруци топлотне енергије и могућим рјешењима за систем даљинског гријања у граду Бањалуци.

Материјали:

6. сједница - тачка 37.

Извјештај о активностима у вези са обезбјеђењем мазута у гријној сезони 2016/2017 година и модалитетима реструктурирања „Топлане“ а.д. Бања Лука.

Материјали:

6. сједница - тачка 38.

Приједлог одлуке о давању овлашћења Градоначелнику за преговоре у циљу закључења правног посла којим ће се обезбједити производња и испорука топлотне енергије.

Материјали: