11. сједница Скупштине града Бања Лука

Приједлог

Директор Градског гробља због обавеза на сједници Народне скупштине РС, предлаже да се тачке 47. и 48. помјере на тачке 34. и 35.

11. сједница - тачка 3.

Приједлог одлуке о о висини накнаде за коришћење путног и осталог земљишта за постављање кабловске канализације за комуникацијске каблове и системе.

Материјали:

11. сједница - тачка 8.

Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за простор између Улице Цара Лазара, Источног транзита, Улице Гаврила Принципа и десне обале ријеке Врбас („Југ 4“).

Материјали:

11. сједница - тачка 9.

Иницијативе за измјену Регулационих планова:

Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана стамбеног насеља „Старчевица“, и Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативе.

Материјали:

11. сједница - тачка 11.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима предузећу ЈП Регионална депонија „ДЕП-ОТ“ Бања Лука, пословног простора бр. 91, у ул. Булевар војводе Живојина Мишића бр. 17.

Материјали:

11. сједница - тачка 12.

Приједлог одлуке o додјели у закуп – под посебним условима предузећу ЈП Регионална депонија „ДЕП-ОТ“ Бања Лука, пословног простора бр. 93, у ул. Булевар војводе Живојина Мишића бр. 23.

Материјали:

11. сједница - тачка 13.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора бр. 87, у ул. Триве Амелице бр. 26, ЈЗУ Дому здравља Бања Лука.

Материјали:

11. сједница - тачка 14.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора бр. 136, у ул. Рајка Боснића бр. 21, ЈЗУ Дому здравља Бања Лука.

Материјали:

11. сједница - тачка 15.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора бр. 144, у ул. Југ Богдана, бр. 66, ЈЗУ Дому здравља Бања Лука.

Материјали:

11. сједница - тачка 16.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора бр.145 , у ул. Југ Богдана, бр. 66, ЈЗУ Дому здравља Бања Лука.

Материјали:

11. сједница - тачка 17.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора бр. 146, у ул. Југ Богдана, бр. 66, ЈЗУ Дому здравља Бања Лука .

Материјали:

11. сједница - тачка 18.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора бр. 129, у ул. Јосифа Панчића бр. 2, ЈУ „Центру за предшколско образовање и васпитање“ Бања Лука.

Материјали:

11. сједница - тачка 19.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора бр. 170, у ул. Крфска бр. 90, ЈУ „Центру за предшколско образовање и васпитање“ Бања Лука.

Материјали:

11. сједница - тачка 20.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора бр. 90 у ул. Краља Петра II Карађорђевића бр. 63, ЈУ „Центру за предшколско образовање и васпитање“ Бања Лука.

Материјали:

11. сједница - тачка 21.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора бр. 157 у ул. Марка Краљевића бр. 22, ЈУ „Центру за предшколско образовање и васпитање“ Бања Лука.

Материјали:

11. сједница - тачка 23.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, објекта у склопу Музичког павиљона, у парку Петар Кочић у Бања Луци, ЈП „Аквана“ Бања Лука.

Материјали:

11. сједница - тачка 24.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, објекта у склопу Музичког павиљона, у парку Петар Кочић у Бања Луци, ЈП „Аквана“ Бања Лука.

Материјали:

11. сједница - тачка 25.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора бр. 33 у ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 87, Туристичкој организацији Града Бања Лука.

Материјали:

11. сједница - тачка 26.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора бр. 29 у ул. Војводе Момчила бр. 16, Туристичкој организацији Града Бања Лука.

Материјали:

11. сједница - тачка 27.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора бр. 143 у ул. Југ Богдана 6, Центру за развој и унапређење села Бања Лука.

Материјали:

11. сједница - тачка 28.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора бр. 139 у ул. Југ Богдана 66, Центру за развој и унапређење села Бања Лука.

Материјали:

11. сједница - тачка 29.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора бр. 89 у ул. Краља Петра II, бр. 59 (стари број 61), Центру за прешколско васпитање и образовање Бања Лука.

Материјали:

11. сједница - тачка 30.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора бр. 173 у ул. Крфска, Центру за прешколско васпитање и образовање Бања Лука.

Материјали:

Закључак

Закључак уз таччке 37, 38, 39 и 40.

Задужују се ресорна одјељења да сачине пресјек дужника који нису извршили своје обавезе према Граду, по основу кориштења привредних ресурса у сврху производње електричне енергије, по основу накнада дефинисаних Законом о концесијама, Законом о шумама и Законом о водама за 2016. годину, те да се активније заложе за измирење тих обавеза од стране надлежних субјеката.  

11. сједница - тачка 38.

Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава остварених по основу накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије у 2016. години,

Материјали:

11. сједница - тачка 50.

Приједлог одлуке утврђивању губитка статуса непокретности у општој употреби, земљишта означеног као к.ч.бр. 3/17 и 3/6, уписано у зк.ул.бр. 88 к.о. Буџак.

Материјали:

11. сједница - тачка 51.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Зораном Перковићем из Бањалуке.

Материјали:

11. сједница - тачка 52.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Зораном Перковићем из Бањалуке.

Материјали:

11. сједница - тачка 53.

Кадровска питања:

1. Приједлог одлуке о попуни упражњеног мјеста директора ЈУ „Бански двор – Клултурни центар“ у Бањалуци.

2. Приједлог одлуке о објављивању Јавног конкурса за именовање 2 (два) члана Градске изборне комисије Бања Лука.

Материјали: