12. сједница Скупштине града Бања Лука

12. сједница - тачка 11.

Иницијатива за измјену дијела Регулавционог плана за простор између Булевара цара Душана, Омладинске улице, улица Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре и Теодора Колокотрониса и лијеве обале ријеке Врбас – (ЈУГ 7), са Мишљењем о разлозима за неприхватање иницијативе.

Материјали:

12. сједница - тачка 12.

Приједлог одлуке о продаји покретне имовине – алата, лежајева и основних средстава из алатнице у Пословној зони „Рамићи – Бања Лука“.

Материјали:

12. сједница - тачка 13.

Приједлог одлуке о условима и начину продаје, односно оптерећења правом грађења непокретности, условима и начину продаје покретности и давања у закуп непокретности у пословној зони „Рамићи-Бањалука“.

Материјали:

12. сједница - тачка 14.

Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања која се односе на потраживања која су одбијена правоснажним одлукама суда.

Материјали:

12. сједница - тачка 15.

Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања која се се односе на потраживања од правних субјеката који су брисани из судског регистра на основу окончаног стечајног или ликвидационог поступка.

Материјали:

12. сједница - тачка 16.

Приједлог одлуке о утврђивању висине срeдстава за стипендирање ученика и студената из Буџета Града Бањалука, висини стипендија, дефицитарним и суфицитарним занимањима за школску/академску 2017/2018. годину.

Материјали:

12. сједница - тачка 17.

Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о додјели стипендија Града Бањалука ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама.

Материјали:

12. сједница - тачка 22.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са „Арагоста инвестом“ д.о.о. Бања Лука.

Материјали:

12. сједница - тачка 23.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са „Арагоста инвестом“ д.о.о. Бања Лука.

Материјали:

12. сједница - тачка 25.

Приједлог одлуке о преносу права својине на Републику Српску на земљишту означеном као кч.бр. 177/213 к.о. Бања Лука, у циљу реализације хуманитарног пројекта изградње вртића за дјецу са посебним потребама.

Материјали:

12. сједница - тачка 26.

Кадровска питања:
      1. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу.

      2. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду

      3. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно уређење.

      4. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије.

      5. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за комуналне послове.

      6. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за саобраћај и путеве.

      7. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање.

      8. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту.

      9. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења комуналне полиције.

      10. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за инспекцијске послове.

      11. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику.

      12 Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за образовање, здравство, омладину и спорт.

      13. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Службе за заједничке послове.

Материјали: