Logo

logo

Glavni meni

Надлежности

У оквиру свог дјелокруга, Скупштина града:

 • доноси Статут Града;
 • доноси одлуке и друга општа акта, и даје њихово аутентично тумачење;
 • доноси буџет,  завршни рачун буџета, и усваја извјештај о реализацији буџета;
 • доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме;
 • доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме;
 • доноси програм уређења грађевинског земљишта;
 • доноси спроведбене планове;
 • доноси одлуке, и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства,
 • борачко-инвалидске заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о дјеци и омладини, информисања,
 • занатства, туризма, угоститељства, привреде, приватног предузетништва, пољопривреде, шумарства и заштите околине;
 • утврђује градске таксе, накнаде за уређење и кориштење грађевинског земљишта, накнаду за кориштење пословног простора, и друге локалне изворе јавних прихода, који по закону припадају Граду;
 • доноси одлуке и друга општа акта у области цивилне заштите, и заштите од пожара, у складу са законом, и предузима мјере за функционисање истих;
 • доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Града;
 • доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова, дијелова насељених мјеста и мјесних заједница;
 • доноси одлуку о проглашењу празника града;
 • доноси одлуку о употреби симбола града;
 • доноси одлуку о чланству града у Савезу општина и градова, о удруживању у друге савезе и организације, успоставља и остварује сарадњу са другим општинама и градовима;
 • доноси план кориштења јавних површина;
 • доноси одлуку о наградама и признањима;
 • бира и разрјешава предсједника Скупштине града, потпредсједника Скупштине града,замјеника градоначелника Града, секретара Скупштине града и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине града;
 • бира, именује и разрјешава начелнике организационих јединица Административне службе Града, на приједлог градоначелника;
 • образује стручну службу за потребе Скупштине и њених радних тијела;
 • одлучује о задужењу Града;
 • усваја пословник;
 • разматра годишњи извјештај о раду градоначелника,  и о истом заузима свој став;
 • одлучује о покретању иницијативе за опозив градоначелника, у складу са законом;
 • оснива предузећа и установе комуналних и других дјелатности-за обављање послова од интереса за Град, и
 • управља истим у складу са законом;
 • расписује јавни зајам и самодопринос;
 • расписује референдум;
 • доноси одлуке о образовању мјесних заједница на подручју града;
 • даје мишљење о промјени граница града;
 • именује, и разрјешава, органе управљања и руковођења-у јавним предузећима и установама чији је оснивач Град, у складу са законом;
 • разматра изјештаје о раду, и програме рада предузећа и установа чији је оснивач Град;
 • разматра и одлучује о грађанским иницијативама,
 • одлучује о успостављању сарадње са другим општинама и градовима;
 • обавља друге послове, у складу са законом.
Pin It

Pisite nam

 znak pisite nam