Logo

logo

Glavni meni

Радна тијела

За разматрање питања из надлежности Скупштине, предлагање и разматрање аката, као и за проучавање и разматрање других питања, образују се стална и повремена радна тијела Скупштине. Стална радна тијела Скупштине образују се по одредбама Статута Града и овог Пословника. Повремена радна тијела образују се посебном одлуком, којом се одређује дјелокруг рада, овлашћења и састав радног тијела, и рок у којем радно тијело треба да обави послове због којих се образује.

Радна тијела Скупштине имају предсједника, у правилу, и замјеника предсједника и одређен број чланова. Предсједник радног тијела организује рад радног тијела, предлаже дневни ред и предсједава његовим сједницама.

Састав радног тијела одговара страначкој заступљености у Скупштини. Одборник може бити члан једног или више радник тијела. За чланове појединих тијела, поред одборника, могу се бирати научни и стручни радници из области која је у надлежности радног тијела, с тим што њихов број не може битивећи од половине укупног броја чланова радног тијела Скупштине. У случају из претходног става, предсједник радног тијела може бити само одборник.

Сједницама радних тијела могу присуствовати и представници организација, удружења, НВО, којима је одобрена акредитација, након спроведеног Јавног позива. Скупштина града сваке године расписује Јавни позив на који се могу пријавити невладинe организацијe, фондацијe, синдикати и друга удружења грађана - регистровани у складу са законом. Пријава се може доставити за највише три радна тијела. Ове године одобрено је 16 акредитација, а списак по радним тијелима можете погледати овдје.

Комисије

Комисија за избор и именовање, награде и признања

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине

Комисија за буџет и финансије

Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова

Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја

Комисија за инвалидску и борачку заштиту

Комисија за привреду и развој

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног насљеђа

Одбори

Одбор за здравство, школство и социјалну политику

Одбор за сарадњу са вјерским организацијама, невладиним организацијама, националним мањинама, другим удружењима грађана и за равноправност полова

Одбор за регионалну и међународну сарадњу

Савјети

Савјет за младе и спорт

Савјет за културу

fShare
0
Pin It

Pisite nam

 znak pisite nam